Bespovratne potpore za nepoljoprivredne djelatnosti – Natječaji 6.2.1. i 6.4.1. na javnom savjetovanju

NOVI NATJEČAJ 6.2.1 – KOJE SU IZMJENE U ODNOSU NA PRIJE

NOVI NATJEČAJ 6.2.1 – KOJE SU IZMJENE U ODNOSU NA PRIJE

Nacrt novog natječaja Natječaj 6.2.1. – potpora za ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima i ruralni razvoj RH donosi nekoliko velikih promjena u odnosu na isti natječaj u odnosu na 2018. godinu.

 1. Najznačajnija promjena je ukidanje turističkih razreda.
 2. Na novom natječaju ulaganje u sektor turizma je dozvoljeno svima koji zadovoljavaju uvjete natječaja uz jednu vrlo značajnu iznimku. Naime, ulaganje u smještajne kapacitete je dozvoljeno samo u jedinicama lokalne samouprave razvrstane po indeksu razvijenosti od I-VI. To automatski isključuje veliki broj razvijenih općina, iako postoje značajne razlike u razvijenosti unutar pojedinih općina.
 3. Značajna izmjena je obveza upisa u porezni registar koja je i dalje uvjet, ali tek prilikom konačne isplate. To će poljoprivrednicima omogućiti “sigurniju” priliku za apliciranje jer se u RPO morati upisati tek, i ako ostvare pravo na potporu.
 4. Mogućnost ulaganja u susjednoj općini što na prijašnjem natječaju 6.2.1. nije bilo moguće. Promjena sjedišta OPG-a nije moguća nakon objave natječaja na esavjetovanju.
 5. Uvedene su i neke promjene tehničke prirode pa tako u slučaju aktivnosti građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta) potrebno dostaviti najmanje idejni projekt ili idejno rješenje iz kojeg je vidljiva namjena, gabariti, BGP površina i da je u skladu prostornim planom.
 6. U slučaju ulaganja u građenje jednostavnih građevina i radova koji se sukladno Zakonu o gradnji mogu izvoditi bez Glavnog projekta potrebno je dostaviti izjavu ovlaštenog projektanta.
 7. Za potrebe financiranja projekta korisnik je obvezan dostaviti dokaz o postojanju vlastitih sredstava ili dokaz o postojanju vanjskih izvora financiranja(pismo namjere banke, ugovor o kreditu i sl).
 8. Rabljena oprema i strojevi više nisu prihvatljivi za ulaganje kao na prošlom natječaju

Kriteriji bodovanja je ostao isti, kao i minimalna ekonomska veličina gospodarstva(1000 Eura) i uvjet da se ulaganje mora provoditi u naseljima s najviše 5 000 stanovnika. Također, uvjeti minimalne duljine upisa u registar poljoprivrednika (godinu dana) i obveza plaćanja doprinosa nositelja gospodarstva po bilo kojoj osnovi (osim umirovljenika) i dalje su prisutni.

 

Indikativni plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2020. godini.

Objavljen je Indikativni plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2020. godini.
Planirana je objava više od 20 natječaja s više od 1.1 milijarde kuna.
U 2020. nastavlja se potpora rastu i razvoju malog gospodarstva putem financijskih instrumenata – novog oblika financiranja kroz koji je dostupno više od 920 milijuna kuna za ulaganja u poljoprivredu, preradu i šumarstvo.

Više na linku: https://ruralnirazvoj.hr/indikativni-plan-objave-natjecaja-2020/?fbclid=IwAR3ypxrgbyu66JLcggt6eBdiJljqXssN-B-KmCGsJvTn0iLp7rknz1OLkRo

Natječaj za tip Operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti” (e-Savjetovanje)

Natječaj za tip Operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti” (e-Savjetovanje), 15.02.2020.

50.000 EUR-a bespovratne potpore za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti unutar poljoprivrednog subjekta (OPG, obrt, pravna osoba).

OSNOVNE INFORMACIJE

Alokacija sredstava: 100.000.000 HRK

Iznos potpore: 50.000 EUR (371.975,00 HRK)

Intenzitet potpore: 100%

Objava natječaja:

Javno savjetovanje: 14.02.2020. – 24.02.2020.

Planirano vrijeme objave: 03/2020

Prihvatljivi prijavitelji za prijavu na natječaj:

OPG, OBRT ili pravni subjekt (jdoo/doo) koji je minimalno 12 mjeseci upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku predaje prijave na natječaj

Prihvatljivi sektori za ulaganje:

a) sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda

b) sektor pružanja usluga:

– usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

– usluge u društvenim djelatnostima

– intelektualne usluge

c) sektor turizma

d) sektor tradicijskih i umjetničkih obrta

Prihvatljiva ulaganja su:

– nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata

– troškovi kupnje zemljišta/objekata

– nabava strojeva i opreme

– nabava gospodarskih vozila

– nabava plovila

Neprihvatljiva ulaganja su: 

– nabava rabljene mehanizacije, vozila, plovila, strojeva i opreme (izuzev opreme/linija za preradu)

– nabava vozila namijenjenih za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu

– povratni PDV kod subjekata koji se nalaze u sustavu PDV-a (subjekti koji se nalaze u sustavu PDV-a u poslovnom planu iznose prikazu bez PDV-a obzirom da za isti imaju pravo povrata)

BITNO (uvjeti prihvatljivosti prijavitelja, projekta, troškova i ostalo)

1. Prihvatljiv prijavitelj je fizička osoba (OPG, obrt) ili pravna osoba upisana minimalno 12 mjeseci u Upisnik poljoprivrednika 

Upis u obrtni, sudski ili drugi registar nije uvjet; gleda se isključivo upis u Upisnik poljoprivrednika

2. Prijavitelj prilikom objave natječaja u e-Savjetovanju (14.02.2020.) mora posjedovati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od minimalno 1.000 EUR-a

Podatak o ekonomskoj veličini izračunat od strane djelatnika Ministarstva poljoprivrede jedino se uzima kao relevantan

3. Prijavitelj prilikom objave natječaja u e-Savjetovanju (14.02.2020.) mora imati sjedište poljoprivrednog gospodarstva u jedinici lokalne samouprave u kojoj će se projekt odvijati ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave

4. Prijavitelj prilikom predaje prijave mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, te ne smije biti poduzetnik u teškoćama

5. Fizička osoba u svojstvu nositelja ili člana OPG-a u trenutku predaje prijave ne smije biti registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za djelatnost za koju traži potporu

6. Nositelj OPG-a u trenutku predaje prijave mora imati obvezu plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi 

Nositelj OPG u trenutku predaje prijave mora imati plaćene doprinose u OPG po osnovi poljoprivrede ili kod drugog poslodavca po osnovi radnog odnosa

7. U slučaju odobrenja potpore korisnik potpore projektom mora očuvati postojeća radna mjesta ili stvoriti nova radna mjesta najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma sklapanja ugovora o financiranju

U slučaju odobrenja potpore osoba koja bude određena kao nositelj diversificirane djelatnosti (to može biti nositelj ili netko od članova OPG) ne smije paralelno biti zaposlena u drugom subjektu! U projektnoj prijavi prilikom prijave na natječaj definira se nositelj diversificirane djelatnosti i u slučaju odobrenja potpore postoji obveza zaposlenja nositelja diversificirane djelatnosti na PUNO RADNO VRIJEME u subjektu koji je ostvario potporu. Ukoliko je nositelj diversificirane djelatnosti prilikom predaje prijave zaposlen u drugom subjektu odobrenjem potpore obvezuje se najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za konačnu isplatu samozaposliti se u subjektu koji je ostvario potporu

8. U slučaju odobrenja potpore korisnik potpore mora ostati zaposlen u subjektu koji je ostvario potporu, te se baviti djelatnošću za koju je ostvario potporu najmanje pet godina od datuma konačne isplate. Također nositelj OPG-a mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prilikom konačne isplate i 5 godina nakon nje.

9. Aktivnosti provedene prije podnošenja zahtjeva za potporu ne smatraju se prihvatljivima za financiranje (izuzev konzultantskih troškova)

10. Prijavitelj prilikom predaje prijave mora prikupiti neobvezujuću ponudu za planirane aktivnosti izuzev aktivnosti za koje su natječajem propisani maksimalni iznosi, a to su:

– kupnja zemljišta/objekata – max ukupni iznos 37.000,00 kn

– kupnja gospodarskih vozila – max ukupni iznos 150.000,00 kn

– kupnja plovila – max ukupni iznos 178.000,00 kn

– izrada projektne dokumentacije (konzultantski troškovi) – max ukupni iznos 37.000,00 kn

11. Odobrena potpora isplaćuje se avansno u iznosu 50% od ukupno odobrenih sredstva nakon sklapanja ugovora o financiranju, dok se drugih 50% korisniku isplaćujte tek nakon što je u cijelosti proveo odobreni projekt, te dobio pozitivnu odluku o kontroli provedbe projekta

Preostalih 50% iznosa odobrene potpore (25.000 EUR-a) korisnik prethodno mora osigurati iz vlastitih izvora. Navedeni iznos naknadno mu se refundira nakon pozitivne odluke o kontroli provedbe projekta

12. Korisnici kojima je odobreno financiranje dužni su započeti provedbu aktivnosti u roku od najviše 9 mjeseci nakon sklapanja ugovora o financiranju, te su dužni završiti odobreni projekt u roku od najviše 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju

13. U slučaju ulaganja u sektor pružanja usluga korisnik kojem se odobri potpora mora u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate imati prosječni godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 kuna

14. U slučaju aktivnosti građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta), bez obzira na sektor ulaganja, u trenutku izrade projektne prijave prijavitelj je u obvezi dostaviti najmanje idejni projekt ili idejno rješenje s opisnim djelom projekta i nacrtima, iz kojeg je vidljiva namjena, gabariti, BGP površina, a koji je u skladu s prostornim planom. Ukoliko ima izrađen Glavni projekt umjesto idejnog projekta/idejnog rješenja korisnik dostavlja Glavni projekt

U slučaju ulaganja u građenje građevina i radova koji se sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima mogu izvoditi bez Glavnog projekta prijavitelj je u obvezi dostaviti Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštenog projektanta kojom projektant potvrđuje i obrazlaže da se građenje/radovi mogu izvoditi bez glavnog projekta (Izjava mora glasiti na predmetno ulaganje i pozivati se na odgovarajući članak, stavak i točku Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima)

U slučaju aktivnosti u opremanje koje predstavlja proizvodni proces/proces prerade, prijavitelj je u obvezi dostaviti Tehnološki projekt koji sadrži opis ulaganja i proizvodnog procesa, planirane kapacitete objekta (gdje je primjenjivo), izrađen, potpisan i ovjeren od strane osobe odgovarajuće struke. U slučaju opremanja postojećih objekata dostavlja se: Uporabna dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili Potvrda izvedenog stanja, Potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera

Posljednji natječaji za ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda

Mjera 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”, ulaganja za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Svrha natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne proizvodnje, a namijenjen je fizičkim i pravnim osobama koje su registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, uključujući početnike te fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana (pod određenim uvjetom).

Intenzitet potpore je maksimalno 50% vrijednosti ulaganja u izgradnju i/ili opremanje objekta za proizvodnju i preradu, a visina potpore prema korisnicima iznosi:

Visina javne potpore po projektu iznosi:

Mikro, mali i srednji korisnici:

 • od 15.000 – 3.000.000 eura – sektor prerade mesa i mlijeka
 • od 15.000 – 2.000.000 eura – ostali sektori
 • od 15.000 – 200.000 eura – korisnici početnici

Veliki korisnici:

 • od 15.000 – 5.000.000 eura – sektor prerade mesa i mlijeka
 • od 15.000 – 3.000.000 eura – ostali sektori
 • od 15.000 – 200.000 eura – korisnici početnici

Početnik je korisnik koji u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju ima registriran objekt za djelatnost prerade koja je predmet ulaganja u sklopu ovoga Natječaja u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla kraće od dvije godine ili nema registriran objekt.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 18. svibnja 2020. godine do 12:00 sati.

 

Mjera 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Svrha natječaja je ulaganje u obnovljive izvore energije u preradi poljoprivrednih proizvoda, a namijenjen je: fizičkim i pravnim osobama koje su registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, uključujući početnike te fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana (pod određenim uvjetom) i proizvođačkim organizacijama.

Intenzitet potpore je maksimalno 50% vrijednosti ulaganja, a visina potpore po projektu iznosi:

 • 15.000 – 1.000.000 eura
 • 15.000 – 200.000 eura – korisnici početnici

Početnik je korisnik koji u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju ima registriran objekt u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla kraće od dvije godine ili nema registriran objekt.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati.

Pozivamo javite nam se i provjerite  koje su vaše mogućnosti za prijavu te izračun bodova.

Naše usluge

 • Izrada EU projekata
 • Projekti za poljoprivrednike
 • Poslovno savjetovanje
 • Provedba EU projekata
 • Izrada poslovnih planova
 • Ostale usluge

Kontaktirajte nas

Adresa: Lobor, Petrova Gora 167b

Mob: +385 97 788 5903

Email: mila@eucta-konzalting.hr

Pratite nas