Za zelene projekte nudi se tvrtkama od 200 tisuća do 20 milijuna kuna bespovratnih sredstava

Dana 15. listopada 2020.g. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dugoočekivani drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

SVRHA NATJEČAJA

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Prihvatljive aktivnosti
 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • Energetska obnova
 • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta (ograničeno na aktivnosti iz točke 2.7.3. ovih Uputa, odnosno na aktivnosti upravljanja projektom te aktivnosti informiranja i vidljivosti),
 • Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi upravljanja kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave, kumulativno s troškovima usluga nadzora, u maksimalnom iznosu do 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta.. Troškovi uključuju i putne troškove (i dnevnice, po potrebi) i troškove smještaja;
 • Troškovi usluga vezani uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:
 1. troškovi izrade prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga,
 2. troškovi izrade dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija sukladno pravilima za neobveznike javne nabave,
 3. troškovi izrade ostale projektno-tehničke dokumentacije, uključujući, i Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda
 4. troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20) (ograničeno za prijavitelje koji su mikro, mala ili srednja poduzeća);
 • Troškovi vezani uz nabavu usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost i OIE, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava.
 • Troškovi usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz obnovljive izvore energije, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon.

VISINA POTPORE

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 266.000.000,00 HRK.

 • najniži iznos 200.000,00 kuna,
 • najviši iznos 20.000.000,00 kuna.

Intenziteti potpora

Maksimalni intenzitet potpore ovisi o veličini poduzeća kao i vrsti troška, a kako slijedi:

 • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije – do 85% prihvatljivih troškova za sve prijavitelje
 • Mjere energetske učinkovitosti – 65% za mikro i mala, 55% za srednja i 45% za velika poduzeća
 • Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju – 80% za mikro i mala, 70% za srednja i 60% za velika poduzeća
 • Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije – 80% / 65% za mikro i mala, 70% / 55% za srednja i 60% / 45% za velika poduzeća
 • Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost – do 85% prihvatljivih troškova za sve prijavitelje

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 16. studenog 2020. godine od 10.00 satia krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 25. siječnja 2021. godine do 12.00 sati.

 

Za više informacija slobodno kontaktirajte EUCTA konzalting

 

Otvoren norveški program za dodjelu bespovratnih sredstava hrvatskom privatnom sektoru, rok prijave: 15.11.2020.g.

Norveški program nudi bespovratna sredstva hrvatskom privatnom sektoru

BUSSINES DEVELOPMENT AND INNOVATION CROATIA – PROGRAM ZA STVARANJE POSLOVNIH ODNOSA I POVEĆANJE VRIJEDNOSTI PRIVATNOG SEKTORA RH

Danas 30. lipnja 2020.g. održana je online konferencija na kojoj je norveška državna agencija Innovation Norway u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom predstavila poslovni Program “Business Development and Innovation Croatia” koji nudi bespovratna sredstva hrvatskom privatnom sektoru.

Uz podršku HGK, programom Business Development and Innovation Croatia upravlja Innovation Norway, javno tijelo norveškog Ministarstva trgovine i ribarstva i glavni instrument norveške vlade za razvoj norveških poduzeća. Mrežom lokalnih ureda te s više od 30 ureda diljem svijeta omogućuju tvrtkama međunarodni rast i izgradnju partnerstva te posjeduje i dozvolu za bankarska poslovanja. Od financijskog razdoblja 2004. – 2009., EEA i Norway Grants dodjeljuju mu i ulogu voditelja fonda, koju uspješno provodi dugi niz godina. Trenutačno je Innovation Norway voditelj fonda za poslovne programe EEA i Norway Grants u Hrvatskoj, Bugarskoj, Grčkoj i Rumunjskoj te je nedavno uspostavljena i podružnica u Zagrebu.

Poslovnim programom Business Development and Innovation Croatia, koji se provodi u okviru mehanizma Norveške darovnice za razdoblje 2014. – 2021., alocirano je 22 milijuna eura za projekte hrvatskog privatnog sektora.

Cilj poslovnog programa Business Development and Innovation Croatia je povećanje stvaranja vrijednosti i održivi rast u hrvatskom poslovnom sektoru te poticanje i razvijanje dugoročne poslovne suradnje između hrvatskih i norveških gospodarskih subjekata temeljene na poslovnom razvoju i inovacijama.

Prihvatljivi projekti podnositelja zahtjeva za sredstava programa trebaju se odnositi na:
– razvoj inovativnih tehnologija / rješenja / proizvoda / usluga (novi na tržištu) ili
– primjenu inovativnih tehnologija / rješenja / proizvoda unutar tvrtke (novo za tvrtku).

Područja unutar kojih će se realizirati projekti su:
– Inovativna zelena industrija
– Industrija plavog rasta.

U okviru Inovativne zelene industrije prihvatljivi projekti bi se trebali odnositi na:

– razvoj i primjenu “zelenijih proizvodnih procesa” automatizacijom, digitalizacijom i robotizacijom industrijskih procesa i tehnologija
– povećanje učinkovitosti proizvodnje i industrije
– internet stvari, EdTechuFinTechu, cyber sigurnost
– razvoj IKT proizvoda, procesa i rješenja
– razvoj ekološki prihvatljivih proizvoda, procesa i rješenja informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i sl.

U okviru Industrije plavog rasta prihvatljivi projekti bi se trebali odnositi na:

– razvoj tehnologija i rješenja za ribarstvo i akvakulturu
– obnovljive izvore energije u oceanu/moru
– pomorsku industriju, uključujući tehnologije pomorskog prometa
– off-shore infrastrukturu
– robotiku povezanu s pomorskom tehnologijom
– tehnologije za duboke morske resurse i kartiranje
– razvoj inovativnih proizvoda i tehnologija u brodogradnji i transportu
– plavu biotehnologiju te aktivnosti praćenja i nadzora okoliša
– razvoj i već dostupne inovativne proizvode i tehnologije koje koriste morski otpad kao sirovinu
– primjenjivost rješenja i tehnologije na oceane i unutarnje vode i sl.

Prihvatljivi su prijavitelji tvrtke koje će postati “zelenije” i/ili diversificirati svoju paletu proizvoda / povećati kapacitet / uvesti promjene u proizvodnom procesu (npr. brodska oprema, ribolovna oprema, tekstil, ambalaža za prehrambene proizvode, građevinski materijal, proizvodi za sigurnost/zdravlje / zaštitu okoliša i sl.).

Predstavljeni su i primjeri projekata financirani ovim grantovima u drugim zemljama, poput uporabe tehnologije za „zelenije“ praonice rublja, automatizacije u proizvodnji namještaja, industrije proizvođača ambalaže u mljekarskoj industriji, automatizacije razvrstavanja plastičnih boca, modernizacije tvornice cementa itd.

Datum objave poziva očekuje se u srpnju 2020.g., a rok prijave bit će do 15.11.2020.g.

Regionalne informativne konferencije održat će se u narednim datumima:

 • 7. srpnja 2020. Osijek
 • 8. srpnja 2020. Slavonski Brod
 • 9. srpnja 2020. Varaždin
 • 14. srpnja 2020. Bjelovar
 • 15. srpnja 2020. Karlovac

———————————————————————————————————-

PROGRAM ´TRAVEL SUPPORT´

S ciljem lakšeg uspostavljanja bilateralnih partnerstava između poduzeća u Hrvatskoj i partnera u Norveškoj kako bi kvalitetnije pripremili zajedničke projektne prijave za predstojeće pozive, u okviru programa Business development and Innovation Croatia provodi se program Travel Support.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe iz Republike Hrvatske i Norveške koja djeluju u skladu s zakonskim propisima, odnosno:

 • mala i srednja poduzeća
 • velika poduzeća koja imaju manje od 25% javnog vlasništva.

U okviru programa Travel Support mogućnost financiranja nemaju subjekti koji djeluju unutar sljedećih sektora:

 • ribarstvo i akvakultura
 • proizvodnja poljoprivrednih proizvoda;
 • prerada i stavljanje u promet poljoprivrednih proizvoda

Prihvatljive aktivnosti i rashodi programa 

 • Putni troškovi u vezi s / ili povezani s traženjem partnera za projekte partnerstva donatora i razvojem takvih partnerstava;
 • Projekt partnerstva mora imati najmanje jedan entitet (MSP ili velika poduzeća s manje od 25% javnog vlasništva iz Hrvatske i jedan subjekt iz jedne države donatorke;
 • Projekti partnerstva moraju se razvijati unutar jednog od područja fokusiranja ovog Programa
 • Putnička podrška dodjeljuje se po entitetu, a ne po osobi
 • Putovanje treba obaviti najkasnije do 31. kolovoza 2020. godine
 • Prihvatljivi izdaci su troškovi putovanja (avionske karte, vlak itd.), troškovi smještaja (hotel) i prehrane. Podnositelj zahtjeva trebao bi predstaviti prihvatljivu projektnu ideju za buduće pozive Programa „Razvoj poslovanja, inovacije i mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj“ i da namjeravaju biti uključeni kao podnositelj zahtjeva (predlagač projekta) ili kao bilateralni projektni partner koji obavlja značajne zadatke u projektu. Putovanje mora obaviti subjekt kojem je dodijeljena potpora za putovanje

Raspodjela sredstava i izvještavanje:

 • Načelo povrata (prijavitelj prvo pokriva izdatke iz vlastitih sredstava i traži sredstva od Inovacije Norveška nakon putovanja).
 • Zahtjev za nadoknadu sastoji se od sljedećih dokumenata:
 1. Izvještaj o putovanju;
 2. obrazac za financijsku identifikaciju (pravna deklaracija o bankovnom računu podnositelja zahtjeva);
 3. De minimis deklaracija potpore; (obrasci za ova tri dokumenta dostupni su na web mjestu Programa);
 4. Dokaz o putovanju (potvrda o obavljenom putovanju od strane putničkog agenta / aviokompanije, karte / ulaznice ili slično).

Za uspješnu prijavu potrebno je ispuniti obrazac, a više informacija dostupno je na službenoj stranici Bussines development and Innovation Croatia programa

 

Za dodatne informacije o ovom Programu i načinu prijave slobodno kontaktirajte EUCTA konzalting putem mob. 097 788 5903 ili na mail: mila@eucta-konzalting.hr

Naše usluge

 • Izrada EU projekata
 • Projekti za poljoprivrednike
 • Poslovno savjetovanje
 • Provedba EU projekata
 • Izrada poslovnih planova
 • Ostale usluge

Kontaktirajte nas

Adresa: Lobor, Petrova Gora 167b

Mob: +385 97 788 5903

Email: mila@eucta-konzalting.hr

Pratite nas